ست رومیزی 7 تکه چرم

7 تکه شامل: جاقلمی ، جاخودکاری ، جا یادداشت ، کازیه ، پایه تقویم ، جا پاکتی ، زیر دستی 

ایران
چرم

611,000 تومان