ماشین دوخت صحافی کانگرو DS - 12S/17

DS-12S17
کانگرو Kangaro
هندوستان
225× 75×365 میلیمتر
فلز
1600 گرم
صحافی
تا 140 برگ
23/8 - 23/10 - 23/13 - 23/15 - 23/17

1,200,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول