طلق A4 صحافی 350 میکرون شفاف 100 برگی

طلق A4 صحافی 350 میکرون 100 برگی نیمه مات

این محصول با ضخامت و قیمت مناسب، انتخاب خوبی برای استفاده بعنوان جلد در فنری کردن کتابها و جزوات است.

طرح نیمه شفاف و دانه دانه (شبیه پوست پرتقال) سطح طلق، حاشیه های گرد و همچنین ضخامت مطلوب طلق، زیبایی خاصی به جزوات میبخشد.

ایران
A4
350 میکرون
1950 گرم
100 برگ
6 بسته

80,000 تومان

70,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول